XHTML5.NL

Karakterset windows-1258 (Vietnamees)

De karakterset windows-1258 bevat 247 karakters, zoals in onderstaande tabel aangegeven. De karakterset is bruikbaar als Vietnamees alfabet.

De eerste 128 posities zijn identiek aan US-ASCII en worden voor de overzichtelijkheid hieronder weggelaten.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 ƒ ˆ Œ
euro sbquo fnof bdquo mldr dagger Dagger circ permil lsaquo OElig
90 ˜ œ Ÿ
lsquo rsquo ldquo rdquo bull ndash mdash tilde trade rsaquo oelig Yuml
A0 NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
nbsp iexcl cent pound curren yen brvbar sect die copy ordf laquo not shy reg macr
B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
deg pm sup2 sup3 acute micro para middot cedil sup1 ordm raquo frac14 half frac34 iquest
C0 À Á Â Ă Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ̀ Í Î Ï
Agrave Aacute Acirc Abreve Auml angst AElig Ccedil Egrave Eacute Ecirc Euml #x300 Iacute Icirc Iuml
D0 Đ Ñ ̉ Ó Ô Ơ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ư ̃ ß
Dstrok Ntilde #x309 Oacute Ocirc #x1A0 Ouml times Oslash Ugrave Uacute Ucirc Uuml #x1AF #x303 szlig
E0 à á â ă ä å æ ç è é ê ë ́ í î ï
agrave aacute acirc abreve auml aring aelig ccedil egrave eacute ecirc euml #x301 iacute icirc iuml
F0 đ ñ ̣ ó ô ơ ö ÷ ø ù ú û ü ư ÿ
dstrok ntilde #x323 oacute ocirc #x1A1 ouml div oslash ugrave uacute ucirc uuml #x1B0 #x20AB yuml