XHTML5.NL

Unicode Miscellaneous Mathematical Symbols-B

Het Unicode-blok Miscellaneous Mathematical Symbols-B omvat de posities 2980 tot en met 29FF.

De karakters van dit blok zijn in onderstaande tabel aangegeven:

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2980
#x2980 #x2981 #x2982 #x2983 #x2984 lopar ropar #x2987 #x2988 #x2989 #x298A lbrke rbrke lbrkslu rbrksld lbrksld
2990
rbrkslu langd rangd lparlt rpargt gtlPar ltrPar #x2997 #x2998 #x2999 vzigzag #x299B vangrt angrtvbd #x299E #x299F
29A0
#x29A0 #x29A1 #x29A2 #x29A3 ange range dwangle uwangle angmsdaa angmsdab angmsdac angmsdad angmsdae angmsdaf angmsdag angmsdah
29B0 ⦿
bemptyv demptyv cemptyv raemptyv laemptyv ohbar omid opar #x29B8 operp #x29BA olcross odsold #x29BD olcir ofcir
29C0
olt ogt cirscir cirE solb bsolb #x29C6 #x29C7 #x29C8 boxbox #x29CA #x29CB #x29CC trisb rtriltri LeftTriangleBar
29D0
RightTriangleBar #x29D1 #x29D2 #x29D3 #x29D4 #x29D5 #x29D6 #x29D7 #x29D8 #x29D9 #x29DA #x29DB iinfin infintie nvinfin #x29DF
29E0
#x29E0 #x29E1 #x29E2 eparsl smeparsl eqvparsl #x29E6 #x29E7 #x29E8 #x29E9 #x29EA lozf #x29EC #x29ED #x29EE #x29EF
29F0 ⧿
#x29F0 #x29F1 #x29F2 #x29F3 RuleDelayed #x29F5 dsol #x29F7 #x29F8 #x29F9 #x29FA #x29FB #x29FC #x29FD #x29FE #x29FF