XHTML5.NL

Unicode Mathematical Alphanumeric Symbols

Het Unicode-blok Mathematical Alphanumeric Symbols omvat de posities 1D400 tot en met 1D7FF.

De karakters van dit blok zijn in onderstaande tabel aangegeven:

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1D400 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏
#x1D400 #x1D401 #x1D402 #x1D403 #x1D404 #x1D405 #x1D406 #x1D407 #x1D408 #x1D409 #x1D40A #x1D40B #x1D40C #x1D40D #x1D40E #x1D40F
1D410 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟
#x1D410 #x1D411 #x1D412 #x1D413 #x1D414 #x1D415 #x1D416 #x1D417 #x1D418 #x1D419 #x1D41A #x1D41B #x1D41C #x1D41D #x1D41E #x1D41F
1D420 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯
#x1D420 #x1D421 #x1D422 #x1D423 #x1D424 #x1D425 #x1D426 #x1D427 #x1D428 #x1D429 #x1D42A #x1D42B #x1D42C #x1D42D #x1D42E #x1D42F
1D430 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿
#x1D430 #x1D431 #x1D432 #x1D433 #x1D434 #x1D435 #x1D436 #x1D437 #x1D438 #x1D439 #x1D43A #x1D43B #x1D43C #x1D43D #x1D43E #x1D43F
1D440 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍 𝑎 𝑏
#x1D440 #x1D441 #x1D442 #x1D443 #x1D444 #x1D445 #x1D446 #x1D447 #x1D448 #x1D449 #x1D44A #x1D44B #x1D44C #x1D44D #x1D44E #x1D44F
1D450 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟
#x1D450 #x1D451 #x1D452 #x1D453 #x1D454 #x1D456 #x1D457 #x1D458 #x1D459 #x1D45A #x1D45B #x1D45C #x1D45D #x1D45E #x1D45F
1D460 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯
#x1D460 #x1D461 #x1D462 #x1D463 #x1D464 #x1D465 #x1D466 #x1D467 #x1D468 #x1D469 #x1D46A #x1D46B #x1D46C #x1D46D #x1D46E #x1D46F
1D470 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 𝑶 𝑷 𝑸 𝑹 𝑺 𝑻 𝑼 𝑽 𝑾 𝑿
#x1D470 #x1D471 #x1D472 #x1D473 #x1D474 #x1D475 #x1D476 #x1D477 #x1D478 #x1D479 #x1D47A #x1D47B #x1D47C #x1D47D #x1D47E #x1D47F
1D480 𝒀 𝒁 𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏
#x1D480 #x1D481 #x1D482 #x1D483 #x1D484 #x1D485 #x1D486 #x1D487 #x1D488 #x1D489 #x1D48A #x1D48B #x1D48C #x1D48D #x1D48E #x1D48F
1D490 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛 𝒜 𝒞 𝒟
#x1D490 #x1D491 #x1D492 #x1D493 #x1D494 #x1D495 #x1D496 #x1D497 #x1D498 #x1D499 #x1D49A #x1D49B Ascr Cscr Dscr
1D4A0 𝒢 𝒥 𝒦 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝒮 𝒯
Gscr Jscr Kscr Nscr Oscr Pscr Qscr Sscr Tscr
1D4B0 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝒻 𝒽 𝒾 𝒿
Uscr Vscr Wscr Xscr Yscr Zscr ascr bscr cscr dscr fscr hscr iscr jscr
1D4C0 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏
kscr lscr mscr nscr pscr qscr rscr sscr tscr uscr vscr wscr xscr yscr zscr
1D4D0 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟
#x1D4D0 #x1D4D1 #x1D4D2 #x1D4D3 #x1D4D4 #x1D4D5 #x1D4D6 #x1D4D7 #x1D4D8 #x1D4D9 #x1D4DA #x1D4DB #x1D4DC #x1D4DD #x1D4DE #x1D4DF
1D4E0 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯
#x1D4E0 #x1D4E1 #x1D4E2 #x1D4E3 #x1D4E4 #x1D4E5 #x1D4E6 #x1D4E7 #x1D4E8 #x1D4E9 #x1D4EA #x1D4EB #x1D4EC #x1D4ED #x1D4EE #x1D4EF
1D4F0 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿
#x1D4F0 #x1D4F1 #x1D4F2 #x1D4F3 #x1D4F4 #x1D4F5 #x1D4F6 #x1D4F7 #x1D4F8 #x1D4F9 #x1D4FA #x1D4FB #x1D4FC #x1D4FD #x1D4FE #x1D4FF
1D500 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃 𝔄 𝔅 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 𝔍 𝔎 𝔏
#x1D500 #x1D501 #x1D502 #x1D503 Afr Bfr Dfr Efr Ffr Gfr Jfr Kfr Lfr
1D510 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 𝔞 𝔟
Mfr Nfr Ofr Pfr Qfr Sfr Tfr Ufr Vfr Wfr Xfr Yfr afr bfr
1D520 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯
cfr dfr efr ffr gfr hfr ifr jfr kfr lfr mfr nfr ofr pfr qfr rfr
1D530 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷 𝔸 𝔹 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾
sfr tfr ufr vfr wfr xfr yfr zfr Aopf Bopf Dopf Eopf Fopf Gopf
1D540 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 𝕆 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏
Iopf Jopf Kopf Lopf Mopf Oopf Sopf Topf Uopf Vopf Wopf Xopf
1D550 𝕐 𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟
Yopf aopf bopf copf dopf eopf fopf gopf hopf iopf jopf kopf lopf mopf nopf
1D560 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯
oopf popf qopf ropf sopf topf uopf vopf wopf xopf yopf zopf #x1D56C #x1D56D #x1D56E #x1D56F
1D570 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿
#x1D570 #x1D571 #x1D572 #x1D573 #x1D574 #x1D575 #x1D576 #x1D577 #x1D578 #x1D579 #x1D57A #x1D57B #x1D57C #x1D57D #x1D57E #x1D57F
1D580 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏
#x1D580 #x1D581 #x1D582 #x1D583 #x1D584 #x1D585 #x1D586 #x1D587 #x1D588 #x1D589 #x1D58A #x1D58B #x1D58C #x1D58D #x1D58E #x1D58F
1D590 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
#x1D590 #x1D591 #x1D592 #x1D593 #x1D594 #x1D595 #x1D596 #x1D597 #x1D598 #x1D599 #x1D59A #x1D59B #x1D59C #x1D59D #x1D59E #x1D59F
1D5A0 𝖠 𝖡 𝖢 𝖣 𝖤 𝖥 𝖦 𝖧 𝖨 𝖩 𝖪 𝖫 𝖬 𝖭 𝖮 𝖯
#x1D5A0 #x1D5A1 #x1D5A2 #x1D5A3 #x1D5A4 #x1D5A5 #x1D5A6 #x1D5A7 #x1D5A8 #x1D5A9 #x1D5AA #x1D5AB #x1D5AC #x1D5AD #x1D5AE #x1D5AF
1D5B0 𝖰 𝖱 𝖲 𝖳 𝖴 𝖵 𝖶 𝖷 𝖸 𝖹 𝖺 𝖻 𝖼 𝖽 𝖾 𝖿
#x1D5B0 #x1D5B1 #x1D5B2 #x1D5B3 #x1D5B4 #x1D5B5 #x1D5B6 #x1D5B7 #x1D5B8 #x1D5B9 #x1D5BA #x1D5BB #x1D5BC #x1D5BD #x1D5BE #x1D5BF
1D5C0 𝗀 𝗁 𝗂 𝗃 𝗄 𝗅 𝗆 𝗇 𝗈 𝗉 𝗊 𝗋 𝗌 𝗍 𝗎 𝗏
#x1D5C0 #x1D5C1 #x1D5C2 #x1D5C3 #x1D5C4 #x1D5C5 #x1D5C6 #x1D5C7 #x1D5C8 #x1D5C9 #x1D5CA #x1D5CB #x1D5CC #x1D5CD #x1D5CE #x1D5CF
1D5D0 𝗐 𝗑 𝗒 𝗓 𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟
#x1D5D0 #x1D5D1 #x1D5D2 #x1D5D3 #x1D5D4 #x1D5D5 #x1D5D6 #x1D5D7 #x1D5D8 #x1D5D9 #x1D5DA #x1D5DB #x1D5DC #x1D5DD #x1D5DE #x1D5DF
1D5E0 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭 𝗮 𝗯
#x1D5E0 #x1D5E1 #x1D5E2 #x1D5E3 #x1D5E4 #x1D5E5 #x1D5E6 #x1D5E7 #x1D5E8 #x1D5E9 #x1D5EA #x1D5EB #x1D5EC #x1D5ED #x1D5EE #x1D5EF
1D5F0 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿
#x1D5F0 #x1D5F1 #x1D5F2 #x1D5F3 #x1D5F4 #x1D5F5 #x1D5F6 #x1D5F7 #x1D5F8 #x1D5F9 #x1D5FA #x1D5FB #x1D5FC #x1D5FD #x1D5FE #x1D5FF
1D600 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏
#x1D600 #x1D601 #x1D602 #x1D603 #x1D604 #x1D605 #x1D606 #x1D607 #x1D608 #x1D609 #x1D60A #x1D60B #x1D60C #x1D60D #x1D60E #x1D60F
1D610 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟
#x1D610 #x1D611 #x1D612 #x1D613 #x1D614 #x1D615 #x1D616 #x1D617 #x1D618 #x1D619 #x1D61A #x1D61B #x1D61C #x1D61D #x1D61E #x1D61F
1D620 𝘠 𝘡 𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯
#x1D620 #x1D621 #x1D622 #x1D623 #x1D624 #x1D625 #x1D626 #x1D627 #x1D628 #x1D629 #x1D62A #x1D62B #x1D62C #x1D62D #x1D62E #x1D62F
1D630 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿
#x1D630 #x1D631 #x1D632 #x1D633 #x1D634 #x1D635 #x1D636 #x1D637 #x1D638 #x1D639 #x1D63A #x1D63B #x1D63C #x1D63D #x1D63E #x1D63F
1D640 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏
#x1D640 #x1D641 #x1D642 #x1D643 #x1D644 #x1D645 #x1D646 #x1D647 #x1D648 #x1D649 #x1D64A #x1D64B #x1D64C #x1D64D #x1D64E #x1D64F
1D650 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟
#x1D650 #x1D651 #x1D652 #x1D653 #x1D654 #x1D655 #x1D656 #x1D657 #x1D658 #x1D659 #x1D65A #x1D65B #x1D65C #x1D65D #x1D65E #x1D65F
1D660 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯
#x1D660 #x1D661 #x1D662 #x1D663 #x1D664 #x1D665 #x1D666 #x1D667 #x1D668 #x1D669 #x1D66A #x1D66B #x1D66C #x1D66D #x1D66E #x1D66F
1D670 𝙰 𝙱 𝙲 𝙳 𝙴 𝙵 𝙶 𝙷 𝙸 𝙹 𝙺 𝙻 𝙼 𝙽 𝙾 𝙿
#x1D670 #x1D671 #x1D672 #x1D673 #x1D674 #x1D675 #x1D676 #x1D677 #x1D678 #x1D679 #x1D67A #x1D67B #x1D67C #x1D67D #x1D67E #x1D67F
1D680 𝚀 𝚁 𝚂 𝚃 𝚄 𝚅 𝚆 𝚇 𝚈 𝚉 𝚊 𝚋 𝚌 𝚍 𝚎 𝚏
#x1D680 #x1D681 #x1D682 #x1D683 #x1D684 #x1D685 #x1D686 #x1D687 #x1D688 #x1D689 #x1D68A #x1D68B #x1D68C #x1D68D #x1D68E #x1D68F
1D690 𝚐 𝚑 𝚒 𝚓 𝚔 𝚕 𝚖 𝚗 𝚘 𝚙 𝚚 𝚛 𝚜 𝚝 𝚞 𝚟
#x1D690 #x1D691 #x1D692 #x1D693 #x1D694 #x1D695 #x1D696 #x1D697 #x1D698 #x1D699 #x1D69A #x1D69B #x1D69C #x1D69D #x1D69E #x1D69F
1D6A0 𝚠 𝚡 𝚢 𝚣 𝚤 𝚥 𝚨 𝚩 𝚪 𝚫 𝚬 𝚭 𝚮 𝚯
#x1D6A0 #x1D6A1 #x1D6A2 #x1D6A3 #x1D6A4 #x1D6A5 #x1D6A8 #x1D6A9 #x1D6AA #x1D6AB #x1D6AC #x1D6AD #x1D6AE #x1D6AF
1D6B0 𝚰 𝚱 𝚲 𝚳 𝚴 𝚵 𝚶 𝚷 𝚸 𝚹 𝚺 𝚻 𝚼 𝚽 𝚾 𝚿
#x1D6B0 #x1D6B1 #x1D6B2 #x1D6B3 #x1D6B4 #x1D6B5 #x1D6B6 #x1D6B7 #x1D6B8 #x1D6B9 #x1D6BA #x1D6BB #x1D6BC #x1D6BD #x1D6BE #x1D6BF
1D6C0 𝛀 𝛁 𝛂 𝛃 𝛄 𝛅 𝛆 𝛇 𝛈 𝛉 𝛊 𝛋 𝛌 𝛍 𝛎 𝛏
#x1D6C0 #x1D6C1 #x1D6C2 #x1D6C3 #x1D6C4 #x1D6C5 #x1D6C6 #x1D6C7 #x1D6C8 #x1D6C9 #x1D6CA #x1D6CB #x1D6CC #x1D6CD #x1D6CE #x1D6CF
1D6D0 𝛐 𝛑 𝛒 𝛓 𝛔 𝛕 𝛖 𝛗 𝛘 𝛙 𝛚 𝛛 𝛜 𝛝 𝛞 𝛟
#x1D6D0 #x1D6D1 #x1D6D2 #x1D6D3 #x1D6D4 #x1D6D5 #x1D6D6 #x1D6D7 #x1D6D8 #x1D6D9 #x1D6DA #x1D6DB #x1D6DC #x1D6DD #x1D6DE #x1D6DF
1D6E0 𝛠 𝛡 𝛢 𝛣 𝛤 𝛥 𝛦 𝛧 𝛨 𝛩 𝛪 𝛫 𝛬 𝛭 𝛮 𝛯
#x1D6E0 #x1D6E1 #x1D6E2 #x1D6E3 #x1D6E4 #x1D6E5 #x1D6E6 #x1D6E7 #x1D6E8 #x1D6E9 #x1D6EA #x1D6EB #x1D6EC #x1D6ED #x1D6EE #x1D6EF
1D6F0 𝛰 𝛱 𝛲 𝛳 𝛴 𝛵 𝛶 𝛷 𝛸 𝛹 𝛺 𝛻 𝛼 𝛽 𝛾 𝛿
#x1D6F0 #x1D6F1 #x1D6F2 #x1D6F3 #x1D6F4 #x1D6F5 #x1D6F6 #x1D6F7 #x1D6F8 #x1D6F9 #x1D6FA #x1D6FB #x1D6FC #x1D6FD #x1D6FE #x1D6FF
1D700 𝜀 𝜁 𝜂 𝜃 𝜄 𝜅 𝜆 𝜇 𝜈 𝜉 𝜊 𝜋 𝜌 𝜍 𝜎 𝜏
#x1D700 #x1D701 #x1D702 #x1D703 #x1D704 #x1D705 #x1D706 #x1D707 #x1D708 #x1D709 #x1D70A #x1D70B #x1D70C #x1D70D #x1D70E #x1D70F
1D710 𝜐 𝜑 𝜒 𝜓 𝜔 𝜕 𝜖 𝜗 𝜘 𝜙 𝜚 𝜛 𝜜 𝜝 𝜞 𝜟
#x1D710 #x1D711 #x1D712 #x1D713 #x1D714 #x1D715 #x1D716 #x1D717 #x1D718 #x1D719 #x1D71A #x1D71B #x1D71C #x1D71D #x1D71E #x1D71F
1D720 𝜠 𝜡 𝜢 𝜣 𝜤 𝜥 𝜦 𝜧 𝜨 𝜩 𝜪 𝜫 𝜬 𝜭 𝜮 𝜯
#x1D720 #x1D721 #x1D722 #x1D723 #x1D724 #x1D725 #x1D726 #x1D727 #x1D728 #x1D729 #x1D72A #x1D72B #x1D72C #x1D72D #x1D72E #x1D72F
1D730 𝜰 𝜱 𝜲 𝜳 𝜴 𝜵 𝜶 𝜷 𝜸 𝜹 𝜺 𝜻 𝜼 𝜽 𝜾 𝜿
#x1D730 #x1D731 #x1D732 #x1D733 #x1D734 #x1D735 #x1D736 #x1D737 #x1D738 #x1D739 #x1D73A #x1D73B #x1D73C #x1D73D #x1D73E #x1D73F
1D740 𝝀 𝝁 𝝂 𝝃 𝝄 𝝅 𝝆 𝝇 𝝈 𝝉 𝝊 𝝋 𝝌 𝝍 𝝎 𝝏
#x1D740 #x1D741 #x1D742 #x1D743 #x1D744 #x1D745 #x1D746 #x1D747 #x1D748 #x1D749 #x1D74A #x1D74B #x1D74C #x1D74D #x1D74E #x1D74F
1D750 𝝐 𝝑 𝝒 𝝓 𝝔 𝝕 𝝖 𝝗 𝝘 𝝙 𝝚 𝝛 𝝜 𝝝 𝝞 𝝟
#x1D750 #x1D751 #x1D752 #x1D753 #x1D754 #x1D755 #x1D756 #x1D757 #x1D758 #x1D759 #x1D75A #x1D75B #x1D75C #x1D75D #x1D75E #x1D75F
1D760 𝝠 𝝡 𝝢 𝝣 𝝤 𝝥 𝝦 𝝧 𝝨 𝝩 𝝪 𝝫 𝝬 𝝭 𝝮 𝝯
#x1D760 #x1D761 #x1D762 #x1D763 #x1D764 #x1D765 #x1D766 #x1D767 #x1D768 #x1D769 #x1D76A #x1D76B #x1D76C #x1D76D #x1D76E #x1D76F
1D770 𝝰 𝝱 𝝲 𝝳 𝝴 𝝵 𝝶 𝝷 𝝸 𝝹 𝝺 𝝻 𝝼 𝝽 𝝾 𝝿
#x1D770 #x1D771 #x1D772 #x1D773 #x1D774 #x1D775 #x1D776 #x1D777 #x1D778 #x1D779 #x1D77A #x1D77B #x1D77C #x1D77D #x1D77E #x1D77F
1D780 𝞀 𝞁 𝞂 𝞃 𝞄 𝞅 𝞆 𝞇 𝞈 𝞉 𝞊 𝞋 𝞌 𝞍 𝞎 𝞏
#x1D780 #x1D781 #x1D782 #x1D783 #x1D784 #x1D785 #x1D786 #x1D787 #x1D788 #x1D789 #x1D78A #x1D78B #x1D78C #x1D78D #x1D78E #x1D78F
1D790 𝞐 𝞑 𝞒 𝞓 𝞔 𝞕 𝞖 𝞗 𝞘 𝞙 𝞚 𝞛 𝞜 𝞝 𝞞 𝞟
#x1D790 #x1D791 #x1D792 #x1D793 #x1D794 #x1D795 #x1D796 #x1D797 #x1D798 #x1D799 #x1D79A #x1D79B #x1D79C #x1D79D #x1D79E #x1D79F
1D7A0 𝞠 𝞡 𝞢 𝞣 𝞤 𝞥 𝞦 𝞧 𝞨 𝞩 𝞪 𝞫 𝞬 𝞭 𝞮 𝞯
#x1D7A0 #x1D7A1 #x1D7A2 #x1D7A3 #x1D7A4 #x1D7A5 #x1D7A6 #x1D7A7 #x1D7A8 #x1D7A9 #x1D7AA #x1D7AB #x1D7AC #x1D7AD #x1D7AE #x1D7AF
1D7B0 𝞰 𝞱 𝞲 𝞳 𝞴 𝞵 𝞶 𝞷 𝞸 𝞹 𝞺 𝞻 𝞼 𝞽 𝞾 𝞿
#x1D7B0 #x1D7B1 #x1D7B2 #x1D7B3 #x1D7B4 #x1D7B5 #x1D7B6 #x1D7B7 #x1D7B8 #x1D7B9 #x1D7BA #x1D7BB #x1D7BC #x1D7BD #x1D7BE #x1D7BF
1D7C0 𝟀 𝟁 𝟂 𝟃 𝟄 𝟅 𝟆 𝟇 𝟈 𝟉 𝟊 𝟋 𝟎 𝟏
#x1D7C0 #x1D7C1 #x1D7C2 #x1D7C3 #x1D7C4 #x1D7C5 #x1D7C6 #x1D7C7 #x1D7C8 #x1D7C9 #x1D7CA #x1D7CB #x1D7CE #x1D7CF
1D7D0 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟
#x1D7D0 #x1D7D1 #x1D7D2 #x1D7D3 #x1D7D4 #x1D7D5 #x1D7D6 #x1D7D7 #x1D7D8 #x1D7D9 #x1D7DA #x1D7DB #x1D7DC #x1D7DD #x1D7DE #x1D7DF
1D7E0 𝟠 𝟡 𝟢 𝟣 𝟤 𝟥 𝟦 𝟧 𝟨 𝟩 𝟪 𝟫 𝟬 𝟭 𝟮 𝟯
#x1D7E0 #x1D7E1 #x1D7E2 #x1D7E3 #x1D7E4 #x1D7E5 #x1D7E6 #x1D7E7 #x1D7E8 #x1D7E9 #x1D7EA #x1D7EB #x1D7EC #x1D7ED #x1D7EE #x1D7EF
1D7F0 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 𝟶 𝟷 𝟸 𝟹 𝟺 𝟻 𝟼 𝟽 𝟾 𝟿
#x1D7F0 #x1D7F1 #x1D7F2 #x1D7F3 #x1D7F4 #x1D7F5 #x1D7F6 #x1D7F7 #x1D7F8 #x1D7F9 #x1D7FA #x1D7FB #x1D7FC #x1D7FD #x1D7FE #x1D7FF