XHTML5.NL

Globale attributen (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

accesskey-attribuut

Het accesskey-attribuut geeft een toets aan waarmee het element geactiveerd kan worden. Bij een hyperlink wordt de koppeling bijvoorbeeld gevolgd, bij een verzendknop wordt het formulier bijvoorbeeld verzonden, enzovoort. De gebruiker kan zo met het toetsenbord de webpagina besturen.

Een toets wordt aangegeven door een enkel karakter. Het attribuut is niet hoofdlettergevoelig. Meerdere toetsen mogen worden gescheiden door spaties zodat de gebruiker kan kiezen (bijvoorbeeld afhankelijk van wat op zijn toetsenbord beschikbaar is aan toetsen).

Op Windows-systemen moet de toets meestal worden gecombineerd met Alt, op Macintosh-systemen met Ctrl. Sommige browsers hebben een ander systeem. Het is verstandig het bestaan van de sneltoets in de tekst te vermelden, want anders komt de bezoeker doorgaans niet te weten dat de sneltoets bestaat.

 • accesskey="…"
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 5.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

class-attribuut

Het class-attribuut mag op alle stijlbare elementen worden toegepast om te definiëren onder welke klassen het element valt. Deze klassen kunnen vervolgens met CSS worden opgemaakt en die opmaak geldt dan voor alle elementen uit die klasse. Meerdere klassen kunnen gescheiden door spaties worden opgegeven.

 • class="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 5.5+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 3.0+
 • Safari 1.2+
 • Opera 9.0+

contenteditable-attribuut

Het contenteditable-attribuut kan gebruikt worden om een gedeelte van het document bewerkbaar te maken voor de bezoeker.

Het element wordt zo vergelijkbaar met een <textarea>-element, alleen kan nu tekst worden opgemaakt door het element kinderen te geven, mits de webpagina hiervoor knoppen ter beschikking stelt. Het attribuut is dan ook alleen nuttig in combinatie met JavaScript, dat sowieso nodig is om bewerkingen op te kunnen slaan.

Er zijn twee mogelijke waarden:

 • "true": de inhoud is wel bewerkbaar
 • "false": de inhoud is niet bewerkbaar

Indien het attribuut niet is aangehouden, wordt de waarde van de ouder van het element geërfd.

 • contenteditable="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

contextmenu-attribuut

Het contextmenu-attribuut specificeert een aangepast menu dat wordt getoond wanneer met de rechtermuisknop op een element wordt gedrukt. De waarde is het id-attribuut van het <menu>-element dat de aangepaste items van het contextmenu bevat.

 • contextmenu="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

data-…-attribuut

Naar eigen behoeven mogen nieuwe attributen worden verzonnen waarvan de namen met 'data-' beginnen. Hiermee kan extra informatie aan het document worden toegevoegd. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden in bijvoorbeeld JavaScript of CSS.

Toegestane symbolen in de attribuutnaam zijn onder andere kleine letters, cijfers, underscores ('_') en verbindingsstrepen ('-').

 • data-…="…"
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 5.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.20+

dir-attribuut

Het dir-attribuut wijzigt de schrijfrichting van de inhoud van het element.

Er zijn drie mogelijke waarden:

 • "ltr": van links naar rechts;
 • "rtl": van rechts naar links;
 • "auto": de richting wordt bepaald door de ingesloten tekst.

Dit attribuut is verplicht voor het <bdo>-element, maar kan ook op alle andere elementen gebruikt worden die tekst als inhoud hebben.

 • dir="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 5.0+
 • Firefox 3.5+
 • Safari 5.0+
 • Opera niet

draggable-attribuut

Het draggable-attribuut geeft aan of een element versleept kan worden.

De mogelijke waarden zijn:

 • "true": slepen kan wel;
 • "false": slepen kan niet.

Tijdens het slepen blijft het element ook gewoon op zijn plek staan. JavaScript is nodig om het element na het slepen ook daadwerkelijk te verplaatsen.

Als het attribuut afwezig is, kunnen afbeeldingen en hyperlinks wel gesleept worden en andere elementen niet.

 • draggable="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome 6.0+
 • Firefox 4.0+
 • Safari 5.1+
 • Opera 11.1+

hidden-attribuut

Het booleaanse hidden-attribuut geeft aan dat een element onzichtbaar moet zijn.

Het is niet de bedoeling dit attribuut voor de presentatie te gebruiken. Als alleen de presentatie reden is een element onzichtbaar te maken, dient niet dit attribuut maar de CSS-eigenschap display gebruikt te worden met waarde 'none'.

Om het element later wel zichtbaar te maken, zal JavaScript nodig zijn.

 • hidden="hidden"
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

id-attribuut

Het id-attribuut mag op alle stijlbare elementen worden toegepast om te definiëren wat het identificatiekenmerk van dit element is. Elk identificatiekenmerk mag maar eens per document gebruikt worden.

Dit identificatiekenmerk kan vervolgens met CSS worden opgemaakt en die opmaak geldt dan voor alle elementen uit die klasse.

Daarnaast kan men aan het adres van een document met id-attributen een hekje (#) gevolgd door de waarde van een id-attribuut toevoegen met als gevolg dat de koppeling direct dat deel van de pagina opent ter hoogte van het element met dat bepaalde id-attribuut.

 • id="…"
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 8.0+

lang-attribuut

Het lang-attribuut duidt de taal van het element aan. Dit attribuut wordt geërfd. Dit moet een taalcode zijn.

Taalcodes beginnen met een code voor de taal en worden daarna optioneel gevolgd door een landcode. Enkele voorbeelden van taalcodes zijn:

 • "en": Engels;
 • "en-GB": Brits-Engels;
 • "en-US": Amerikaans-Engels;
 • "nl": Nederlands;
 • "nl-BE": Vlaams;
 • "nl-NL": Nederlands zoals in Nederland.

In XML wordt ook het xml:lang-attribuut wel gebruikt. Dit attribuut kan in tegenstelling tot het lang-attribuut ook gebruikt worden op elementen die uit SVG en MathML komen.

 • lang="…"
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 2.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

spellcheck-attribuut

Indien in de browser spellingcontrole mogelijk is en de gebruiker dit niet heeft uitgeschakeld, bepaalt het spellcheck-attribuut of de spellingcontrole aan of uit moet staan. Het attribuut mag alleen worden toegepast op elementen waarin tekst bewerkt kan worden.

De volgende waarden zijn mogelijk:

 • "true": spellingcontrole inschakelen
 • "false": spellingcontrole uitschakelen

Indien dit attribuut afwezig is, wordt de waarde geërfd of beslist de browser of spellingcontrole aan of uit staat.

Merk op dat er wel meer browsers met spellingcontrole zijn, maar dat zij dit attribuut niet ondersteunen.

 • spellcheck="…"
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

style-attribuut

Het style-attribuut definieert ter plekke een CSS-stijl voor het element. Het kan worden toegevoegd aan alle stijlbare elementen.

De waarde van dit attribuut kan alles zijn wat in normale CSS-stijlbladen tussen gekrulde haken kan staan ({}). Het attribuut vormt een aanvulling op eventueel elders gedefinieerde stijlen.

 • style="…"
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

tabindex-attribuut

Het tabindex-attribuut kan aan elementen worden toegevoegd om de volgorde te veranderen waarop de focus verspringt bij gebruik van de tab-toets op het toetsenbord. De waarde van dit attribuut is een geheel getal.

Een positieve waarde betekent dat dit element voorrang krijgt in de volgorde. Hoe lager de positieve waarde, hoe meer voorrang. Bij gelijke waarden wordt de volgorde aangehouden waarin de elementen in het document staan. Het eerste element met de hoogste waarde krijgt dus de focus wanneer de tab-toets voor het eerst wordt ingedrukt.

Bij een negatieve waarde wordt het element overgeslagen bij het gebruik van de tab-toets. Het kan nog wel op andere manieren focus ontvangen.

De standaardwaarde is nul voor elementen die normaal focus kunnen krijgen en negatief voor elementen die dat niet kunnen. Sinds (X)HTML5 kan het tabindex-attribuut ook op elementen met negatieve standaardwaarden worden toegepast, zodat deze wel focus kunnen krijgen.

 • tabindex="…"
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.0+

title-attribuut

Het title-attribuut specificeert extra informatie over een element. Doorgaans wordt dit weergegeven in een tooltip. De waarde wordt geërfd.

Voor sommige elementen geldt een bijzondere betekenis:

 • <dfn>: het attribuut specificeert nu de gedefinieerde term in plaats van de inhoud van het element;
 • <abbr> en <acronym>: het attribuut bevat de uitgeschreven betekenis van de afkorting, indien als enig kind van een <dfn>-element zonder title-attribuut wordt het title-attribuut van de afkorting de gedefineerde term;
 • <link> en <style>: de titel wordt niet geërfd en indien het element een stylesheet betreft, specificeert het title-attribuut dat het stijlblad optioneel is en als naam de waarde van het title-attribuut heeft;
 • <input>: indien het pattern-attribuut is gebruikt, moet het title-attribuut dit patroon beschrijven.
 • title="…"